MEZŐGAZDASÁGI KUTAK HATÓSÁGI MUNKACSOPORTJA

2021-01-29 11:35:59


 

A mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezési eljárása az 511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelet és a Vízgazdálkodásról 1995. évi LVII. tv. módosításáról szóló 2020. CLXXV. tv. alapján az alábbiak szerint változott meg.

Mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, ill. a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek:

  • A kút nem érint védett vagy védendő vízbázist, azaz a kutat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik.
  • A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.
  • A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
  • A bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.

Ügyintézési határidő új kutak esetén: a hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 napon belül az öntözési igazgatási szerv – a felszín alatti vizek védelme érdekében a vízbázis állapotára és a tervezett kútnak a vízbázisra gyakorolt hatására tekintettel– az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

Ügyintézési határidő a meglévő kutak esetében: 60 nap.

 

A bejelentéshez szükséges adatlapot a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza (letölthető a dokumentumtárból).

 

Csatolandó mellékletek:

  • korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele esetén a hitelesített vízmérő óra fotója és hitelesítési jegyzőkönyve
  • a létesítendő kút esetén, egyszerűsített műszaki rajz a tervező aláírásával

Talajvédelmi tervet a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet értelmében 10 éven belül kell elkészíteni és benyújtani.

 

Amennyiben a mezőgazdasági öntözési célú kút a fenti feltételeknek nem felel meg, továbbra is csak vízjogi engedély alapján létesíthető, üzemeltethető. Ezekben az esetekben is a Nemzeti Földügyi Központ jár el vízügyi, vízvédelmi hatóságként országos illetékességgel, a benyújtandó engedélyezési dokumentáció adat tartalma nem változott, az elmúlt évihez képes.

 

A folyamatban lévő hiánypótlásokat a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által kiküldött hiánypótlásra felszólító végzésekben foglaltak szerint az elektronikus ügyintézést biztosító rendszer útján (ÜGYFÉLKAPU), ill. közvetlenül az NFK részére, az mg.kut@nfk.gov.hu címre lehet teljesíteni.

 

Eljárási díj: az eljárás az 50 m talpmélységet el nem érő kutak esetében díjmentes.

 

Eljárás meghatalmazottként:

„A polgári perrendtartásról” szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a tartalmazza a teljes bizonyító erejű magánokirat formai kellékeit.

Meghatalmazást Ügyfeleink teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalhatják, (kézzel írott formában, vagy gépelve két tanú (névvel és lakcímmel) aláírásával, ill. elfogadjuk az ügyvéd, ill. közjegyző által készített meghatalmazást is. A meghatalmazás terjedjen ki az ügylettel kapcsolatos teljes körű ügyintézésre.

 

Adatlap mezőgazdasági öntözési célú kút bejelentéséhez