A szervezet

A szervezet

Főoldal • NFK • A szervezet

Nemzeti Földügyi Központ

 

Magyarország Kormánya kiemelten kezeli a nemzeti értéket képviselő magyar termőföld védelmét.

Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, a mezőgazdasági termelés ökológiai, gazdaságossági és jövedelmezőségi szempontjainak figyelembevételével a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében alkotta meg a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényt.

A Nemzeti Földalap az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége.

A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) útján gyakorolja.

Az NFK a 2010. szeptember 1-jén alapított Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) általános jogutódjaként 2019. július 1-jétől jött létre. Az NFK az agrárpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv.

Az NFK, mint újonnan alapított költségvetési szervként tevékenységi köre és létszáma egyaránt bővült a jogelőd NFA-hoz képest.

 

Tevékenységi körei:


 • Az NFK változatlanul ellátja az NFA korábbi feladatait, így a Magyar Állam képviseletében a tulajdonosi jogok gyakorlását a Nemzeti Földalapba tartozó állami földterületekkel kapcsolatban. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket a Nemzeti Földalapról szóló törvényben felsorolt földbirtok-politikai irányelvek szerint kell hasznosítani.

 • Az NFK tevékenységi körébe tartozik az osztatlan közös tulajdonú földek rendezésének elősegítése. Az NFK, mint birtokrendezési eljárásokat koordináló szerv feladata az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével és más, átfogó birtokrendezési eljárásokkal kapcsolatos feladatok országos szintű előkészítése, koordinálása.

 • Az NFK öntözésfejlesztéssel kapcsolatos feladatait a 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. Kiemelt feladat az öntözési közösségek alakulásának segítése, az öntözési körzetek kijelölése, környezeti körzeti tervek elkészítése, harmadlagos művek kataszterének elkészítése és vezetése. Szakmai feladat továbbá a harmadlagos művek rekonstrukcióját illetően mintaprojektek kijelölése és menedzselése. A tevékenységi körbe tartozik a gazdálkodók adminisztratív terheinek csökkentése, képviseletük az engedélyezési eljárásokban, valamint az öntözéseses gazdálkodás népszerűsítése.

 • Az 511/2020. (XI. 20.) Korm. rendelet és a Vízgazdálkodásról 1995. évi LVII. tv. módosításáról szóló 2020. CLXXV. tv. alapján a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel az NFK, mint öntözési igazgatási szerv jár el. Ebbe a jogkörbe tartozik az 50 m talpmélységet meg nem haladó, meglévő kutak bejelentés alapján történő engedélyezése is.

 • A Mezőgazdasági és Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az uniós és nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági- és vidékfejlesztési támogatások kizárólagos hivatkozási-, földterület azonosítási- és térinformációs rendszere, melynek üzemeltetési és fejlesztési feladatai átkerültek az NFK-hoz. Az NFK a MePAR üzemeletetésének keretében a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elvégzi a rendszer változásvezetési és felújítási feladatait, amelynek során leköveti a földfelszín változásait és ezen keresztül biztosítja a területalapú támogatásokhoz kapcsolódó intézkedések megfelelő végrehajthatóságát. Az NFK végrehajtja az EU-s és hazai területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzését és az ehhez kapcsolódó eljárások módszertani fejlesztését. Az NFK üzemelteti a szőlőágazatra vonatkozó uniós támogatásokkal kapcsolatban létrehozott országos ágazati ültetvény szintű térinformatikai nyilvántartást, a VINGIS-t.

 • A Kormány döntése alapján az NFK erdészeti igazgatási feladatokat is ellát: üzemelteti az erdőgazdálkodás szabályozásának alapját képező Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszert, melynek kiemelt része a térinformatikai alapokon nyugvó közhiteles Országos Erdőállomány Adattár, az erdőgazdálkodói nyilvántartás és az erdészeti szakirányítói névjegyzék. Hatósági feladatként elvégzi a tervszerű és tartamos erdőgazdálkodás jogszabályi és szakmai kereteit biztosító körzeti erdőtervezést, valamint működteti az erdők ökológiai állapotának, az éghajlatváltozás hatásainak és az erdőt érő károsításoknak megfigyelését biztosító Erdészeti Mérő és Megfigyelő Rendszert.

 • Az NFK szervezetéhez delegált új agrárigazgatási feladatok magasabb szintű ellátása révén és a több funkció integrált ellátásából jelentkező előnyök felhasználásával a magyar gazdák is előnyhöz juthatnak, versenyképesebbé válnak.

  Az NFK a természeti erőforrások hasznosításának elősegítése érdekében a gazdákért, az agráriumért, a vidék fejlesztéséért végzi a rábízott – szerteágazó - szakmai feladatait, és a Nemzeti Földalap feletti tulajdonosi joggyakorló tevékenységét.


A Birtokpolitikai Tanács létszáma, tagjainak neve
A Nemzeti Földügyi Központ vezetőjének, vezetőinek neve, beosztása

Foglalkoztatodttak, juttatások 2024. I. negyedév PDF

Archívum:

A Birtokpolitikai Tanács létszáma, tagjainak neve

A Birtokpolitikai Tanács létszáma, tagjainak neve

 

Foglalkoztatodttak, juttatások 2023. IV. negyedév PDF

Foglalkoztatottak, juttatások 2023. III. negyedév PDF

Foglalkoztatodttak, juttatások 2023. II. negyedév PDF

 


 

 

National Land Centre

The Hungarian Government emphasize the protection of arable land as high-priority issue since it represents national value.

The Parliament issued the LXXXVII law of 2010 about the National Land Fund in order to promote the development of a modern estate-structure which is based on family farms, aiming the rational management of state-owned agricultural land in accordance with land policy goals and taking into consideration the ecological, economic and profitability aspects of the agricultural production.

The National Land Fund consists of lands owned by the State of all arable land cultivated by agriculture, forestry, inner area lands, and lands used for agricultural and forestry activities or taken out of those cultivation.

Ownership rights and obligations above the National Land Fund are exercised by the Minister responsible for agricultural policy in the name of the Hungarian State and through the National Land Centre (NFK).

The National Land Centre (NFK) was established on the 1st of July 2019 as the general successor in law of the National Organization for Land Fund (NFA) founded on the 1st of Sept. 2010. The National Land Centre (NFK) is a central budgetary body under the authority of the Minister for Agricultural Policy.

As newly founded budgetary body, the National Land Centre expanded both in its scope and regarding the number of employees compared to its predecessor, the NFA.

Fields of activity:

 • The National Land Centre (NFK) continues to perform the previous tasks of NFA, so keeps on exercising ownership rights on behalf of the Hungarian State concerning state owned lands of the National Land Fund. Land parcels belonging to the National Land Fund should be used in accordance with land policy guidelines listed in the law on National Land Fund.
 • Within the field of activity of NFK is included to facilitate the settlement of undivided jointly owned lands. As a coordinating body for land estate planning procedures, the National Land Centre prepares and coordinates at national level the procedures of the termination of undivided jointly owned property and other comprehensive land-consolidation procedures.
 • The tasks of NFK regarding the irrigation development are stated in the government decree no. 158/2019 (28.06). A high-priority task is to help the establishment of irrigation communities, to designate irrigation areas, to work out environmental district plans, to set up and to keep records of tertiary works cadaster. A further professional task is to select and manage pilot projects regarding the reconstruction of tertiary works. Within the fields of activity is also included to reduce the administrative burden on farmers, to represent them in authorization procedures, and to promote irrigated farming.
 • NFK is the acting authority on agricultural irrigation management according to the government decree no. 511/2020 (20. Nov.) and based on the amendment of the law on water management (LVII of 1995) through the law CLXXV of 2020, so it is acting as water protection authority and as a competent authority with national competence in case of water abstraction facilities below the surface. This includes issuing resolutions for applications of already existing agricultural irrigation wells that are not deeper than 50 meters.
 • The Land Parcel Identification System (LPIS) is the exclusive reference, land identification and Geographic Information System (GIS) for the measures of agricultural and rural developmental subsidies financed by the EU and through national funds. The operational and development responsibilities of LPIS had been transferred to the NFK. In the context of LPIS-operation, NFK keeps the records of change and performs the LPIS renewal tasks according to the relevant legislation, by tracking changes in the land surface thereby ensuring the proper implementation of area-based aid measures. NFK performs the remote sensing control of the national and EU area-based measures and provides methodological development for the related procedures. NFK is the operator of the National Geographic Information Register of Vineyards (VINGIS) by keeping records on a plantation level and set up in connection with EU supports for the vine sector.
 • According to the decision of the Government NFK also performs forestry administration tasks: it operates the Forestry Administration Information System which serves as the basis of forestry regulation and whose highlighted parts are the National Forest Database based on certified GIS data, the Forest Managers Register, and the Register of Forestry Staff.
 • As competent authority, NFK performs the tasks of district forest planning, which provides a legal and professional framework for the planned and sustainable forest management. Furthermore, NFK operates the Forest Monitoring and Observation System so as to monitor the ecological status of the forests, the effects of climate change and forest damages.

The Hungarian farmers could benefit and become more competitive as well, as a result of the fact that some newer agricultural administration tasks were delegated to the organization of NFK and issues were settled at higher level by using the advantage of integrated task performance.

NFK carries out its - multiple - professional activities and exercises its ownership rights in the name of the National Land Fund so as to benefit the Hungarian farmers and the agrarian- and rural development, in order to promote the sustainable use of natural resources.

 


 

A szervezet adatai:

 

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 195
Telefonszám: +36 1 467 6700
Faxszám: +36 1 467 6716
E-mail cím: nfk@nfk.gov.hu
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu
Sajtó: sajto@nfk.gov.hu
Internetes Honlap: https://nfk.gov.hu/

Ügyfélfogadás:
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
H-Cs 8:00-12:00 és 13:00-16:00
P 8:00-12:00

Adószám: 15840369-2-42

NFK intézményi bankszámlaszám szállítói számlákhoz:
10032000-00358688-00000000

NFK bankszámlaszám haszonbérleti díj befizetéséhez:
10032000-01034358-00000000

NFK bankszámlaszám egyéb bevétel, erdőgazdálkodói díjak, osztalékok befizetéséhez:
10032000-01034365-00000000

NFK bankszámlaszám termőföld vásárlási díj befizetéséhez:
10032000-01034341-00000000