Mezőgazdasági Kutak Hatósági Munkacsoportja

Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya

FőoldalFőosztályok Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya

Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya

2021-01-29

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül kérelemnek, és a hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást, amennyiben a kérelmét és annak mellékleteit is elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján (iForm, vagy Hivatali Kapu rendszeren, valamint magán személy esetében postai úton) nyújtja be.

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítjük, hogy mezőgazdasági kutakkal kapcsolatos hatósági ügyintézésre rendelkezésére áll, az úgynevezett iForm felület, amely sokkal szakszerűbb és pontosabb – a jogszabályoknak megfelelő - elektronikus kérelem benyújtást tesz lehetővé.

Az iForm kérelem benyújtási felületet, a mezőgazdasági kutakkal kapcsolatban ide kattintva éri el.

Tájékoztatom, hogy az elektronikus levél (e-mail) nem minősül elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszernek.


A Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztályának tájékoztatója a mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezésére vonatkozóan a 2023. december 31. napjáig hatályos jogszabályok szerint:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a alapján mezőgazdasági öntözési célú kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához, valamint megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.

A jogalkotó lehetőséget biztosít arra, hogy a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a 2021. január 01. napját követően létesíteni tervezett, valamint az engedély nélkül megvalósult mezőgazdasági öntözési célú kutat egyszerűsített, úgynevezett bejelentés alapján történő jóváhagyással nyilvántartásba vegye.

Mezőgazdasági öntözési célú kút előzetes bejelentést követő jóváhagyás után létesíthető, ill. a korábban fúrt kút nyilvántartásba vétele kérelmezhető, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek:

 • A kút nem érint előzetesen vagy véglegesen kijelölt vízbázis védőidomot vagy védőterületet, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá a hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen létesítik.
 • A kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el.
 • A kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.
 • A bejelentés jóváhagyását követően a létesítés során a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérővel felszerelte.

Ügyintézési határidő új, létesítendő kutak esetén: a hatósági nyilvántartásba történő előzetes bejelentést követően 30 napon belül az öntözési igazgatási szerv – a felszín alatti vizek védelme érdekében a vízbázis állapotára és a tervezett kútnak a vízbázisra gyakorolt hatására tekintettel– az előzetes bejelentésben foglaltak alapján a létesítést jóváhagyja, megtiltja, vagy megállapítja, hogy a létesítés csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.

Ügyintézési határidő a meglévő kutak fennmaradása esetében: 60 nap.

A bejelentéshez szükséges adatlapot a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza (letölthető a dokumentumtárból) mind az új kutak, mind pedig a meglévők vonatkozásában tárgyi adatlap kitöltése szükséges.

Talajvédelmi tervet a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet értelmében 10 éven belül kell elkészíteni és benyújtani.

Engedély nélkül létesült mezőgazdasági öntözési célú kutak bejelentéséhez szükséges feltételek az alábbiak:

 • a kutat a Vgtv.mód4. hatálybalépése előtt, előzetesen vagy véglegesen kijelölt vízbázis védőidomon vagy védőterületen kívül, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, továbbá hatósági nyilvántartásban szereplő talaj vagy talajvíz szennyezéssel nem érintett területen, a létesítésekor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesítették,
 • a kút talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el,
 • és a kúthoz kapcsolódó öntözőrendszer kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló területek öntözését szolgálja.

Amennyiben a mezőgazdasági öntözési célú kút a fenti feltételeknek nem felel meg, továbbra is csak vízjogi engedély alapján létesíthető, üzemeltethető. Ezekben az esetekben is a Nemzeti Földügyi Központ jár el vízügyi, vízvédelmi hatóságként országos illetékességgel, a benyújtandó engedélyezési dokumentáció adat tartalma nem változott, az elmúlt évihez képes.

Eljárási díj: az eljárás a kutak esetében szolgáltatási díjmentes.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény 5. §-alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztályának tájékoztatója a mezőgazdasági célú kutak engedélyezésére vonatkozóan a 2024. január 01. napjától hatályos jogszabályok szerint:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény 7. §-a szerint:

„45/N. § (1) A 2024. január 1. előtt létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kút fennmaradásához nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés.

(2) Mentesül a 29. § (4) bekezdése szerinti vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági célú kút üzemeltetője.

(3) A mezőgazdasági célú kút üzemeltetője felelős azért, hogy a felszín alatti vizet – az e törvényben foglaltak figyelembevételével – csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények. A vízügyi hatóság e kötelezettség betartását a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének bevonásával ellenőrizheti. Ha a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjének vízhasználata veszélyezteti más engedélyezett vízhasználatok biztosítását vagy károsítja a felszín alatti vízkészleteket, a veszélyeztetés, károsítás megszüntetése érdekében a vízügyi hatóság hivatalból, vagy a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének kezdeményezésére a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjét megelőző és kárelhárító intézkedésekre kötelezi.”

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a 2024. január 01. napját követően létesült kutak esetén:

„(1a) A vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a mezőgazdasági célú, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni az öntözési igazgatási szerv részére. A bejelentett vagy vízjogi engedély alapján működő mezőgazdasági célú kút a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérő alkalmazásával üzemeltethető. A mezőgazdasági célú kút kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztési célú öntözését és haszonállat-állománya ellátását szolgálhatja.”

A 2024. január 01. napját követő bejelentés és engedélyezés részletszabályai megtalálhatóak a Magyar Közlöny 91. számában megjelent a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvényben.

További tájékoztatással és kérdésekkel forduljanak a Hatósági Osztályhoz az alábbi elérhetőségen:

E-mail:


Tájékoztatásul közöljük, hogy vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

 • a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 • aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • ac) nem gazdasági célú vízigény;

Fontos tehát megkülönböztetni a társhatóságok hatáskörébe tartozó kutakat a vízfelhasználás céljának tekintetében. Tehát a nem gazdasági célú, kifejezetten saját felhasználásra és fogyasztásra termesztett zöldségek és gyümölcsök öntözését szolgáló kerti kutak engedélyezése nem az NFK, hanem a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Eljárás meghatalmazottként:

„A polgári perrendtartásról” szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-a tartalmazza a teljes bizonyító erejű magánokirat formai kellékeit.

Meghatalmazást Ügyfeleink teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalhatják, (kézzel írott formában, vagy gépelve két tanú (névvel és lakcímmel) aláírásával, ill. elfogadjuk az ügyvéd, ill. közjegyző által készített meghatalmazást is. A meghatalmazás terjedjen ki az ügylettel kapcsolatos teljes körű ügyintézésre.

Számla a vízkészletjárulék bevallásával szemben keletkezett fizetésére vonatkozó számlaszám: 10032000 01040827 00000000

Adatlap mezőgazdasági öntözési célú kút bejelentéséhez
Ügyintézés indítása magánszemélyeknek

iFormok