Ellenérték fejében tett ingatlan felajánlások

Ellenérték fejében tett ingatlan felajánlások

FőoldalFőosztályok Vagyongazdálkodási Főosztály Ügytípusok – Általános leírások Ellenérték fejében tett ingatlan felajánlások


Ellenérték fejében tett ingatlan felajánlások


Magántulajdonban lévő földrészletek Magyar Állam részére, ellenérték fejében történő felajánlása

A magántulajdonban lévő földrészletet tulajdonosa a Magyar Állam részére ingyenesen vagy ellenérték megjelölésével felajánlhatja a Nemzeti Földügyi Központhoz (a továbbiakban: NFK) történő kérelem benyújtásával, amennyiben az ingatlan az adásvétel megvalósulása esetén a Nemzeti Földalap vagyoni körébe sorolható.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 1. § (1) bekezdése definiálja az ezen körbe tartozó ingatlanokat, eszerint a Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban

 • szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület vagy halastó művelési ágban nyilvántartott terület,
 • művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület (ide nem értve az Állami terület I; és Állami terület II.; és Állami terület III. megnevezésű művelés alóli kivett területet), amelyre az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, és az Országos Erdőállomány Adattárban foglaltak szerint elsődleges gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül;/
 • művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület, amely a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet mező-, erdőgazdasági tevékenységét szolgálja, vagy ahhoz szükséges; művelés alól kivett, honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként nyilvántartott földrészlet.
 • A felajánlás feltétele továbbá, hogy a Magyar Állam az ügylet során per-, teher- és igénymentes ingatlant szerezzen.

  Magántulajdonban lévő földrészletekre vonatkozó felajánlások benyújtása:

  Felajánlás az erre a célra kialakított formanyomtatványon nyújtható be, mely letölthető innen. (A DOKUMENTUMTÁR menüponton belül az ELLENÉRTÉK FEJÉBEN TÖRTÉNŐ INGATLAN FELAJÁNLÁSOK almappából.) A kérelem érdemi elbírálásához szükséges a formanyomtatvány hiánytalan kitöltése és az abban foglalt mellékletek csatolása.

  Az ellenérték fejében történő földfelajánlást az ingatlan tulajdonosa nyújthatja be Szervezetünk részére.

  Amennyiben a kérelmező nevében képviseletre jogosult személy jár el (Ptk. 3:29-3:30. §, 6:11. §), a képviseleti jogot igazoló dokumentumot a vételi ajánlathoz csatolni kell az alábbiak szerint:

 • jogi képviselő vagy egyéb meghatalmazott esetében írásba foglalt meghatalmazás,
 • cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság esetén a gyámhatóság határozata a gondnok kirendeléséről,
 • ha a jogi személy kérelmező törvényes képviseletét nem az elektronikus cégnyilvántartásban nyilvántartott vezető tisztségviselő látja el, akkor kell a képviseletet biztosító dokumentum csatolása (a jogi személy létesítő okirata, szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata, vagy az eljárásra feljogosító egyedi aktus).
 • A földfelajánlással kapcsolatos kérelmet Szervezetünk részére postai úton, írásban (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), illetve személyesen (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) van lehetőség benyújtani az ingatlan adatainak pontos megjelölésével (település, helyrajzi szám, tulajdoni hányad), a kifejezetten erre a célra kialakított formanyomtatványon.

  A felajánlónak szükséges nyilatkozni arról, hogy ingyenesen, vagy ellenértek fejében – a konkrét ajánlati ár megjelölésével – kívánja felajánlani a tulajdonában lévő fölrészletet, illetve, hogy vállalja az eljárás során felmerülő költségek viselését (például az értékbecslés, szerződéskötés díja).

  Amennyiben a földrészlet 3. személy által hasznosított, szükséges a felajánlott földrészlet hasznosítására (haszonbérletére) vonatkozó földhasználati megállapodás, szerződés másolata. Megállapodás helyett elfogadható a földhasználó nyilatkozata is, mely szerint az adásvétel megvalósulása esetén hozzájárul a hasznosítási szerződés megszüntetéséhez.

  Abban az esetben, ha a felajánlás tárgyát képező ingatlan közös tulajdonban áll, csatolni szükséges a földhasználati megállapodást, ennek hiányában a tulajdonos nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ingatlan használata nem került rendezésre.

  Amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján teher (haszonélvezeti jog, özvegyi jog, használati jog, elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, egyéb igény) van bejegyezve, szükséges a kérelmező és a jogosult együttes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ingatlan tehermentesítéséről legkésőbb a szerződés megkötéséig gondoskodnak.

  Az Országos Erdőállomány Adattárban üzemtervezett erdőként, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületként nyilvántartott földrészlet felajánlása esetén

 • a kérelemhez mellékelni kell az érintett erdőrészlet(ek) 1 évnél nem régebbi erdőrészlet leíró lapjának, valamint 1 évnél nem régebbi üzemtervi térképének másolatát.
 • csatolni szükséges továbbá a területileg illetékes állami erdőgazdálkodó elvi szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állami tulajdonba kerülő földrészlet vagyonkezelésbe vételét vállalja.
 • Az ellenérték fejében történő földfelajánlással kapcsolatos döntés-előkészítési eljárás:

  A döntéselőkészítés során az NFK vizsgálja, hogy a felajánlás elfogadása összhangban van-e a Nemzeti Földalap jogszabályban rögzített rendeltetésével, illetve a földrészlet állami tulajdonba kerülése esetén fennállnak-e a jogszabályban rögzített birtokpolitikai irányelvek szerinti hasznosítás feltételei.

  Az Nfatv. 24. § (2) bekezdése előírja, hogy nem lehet az ajánlatban közölt áron megvásárolni a felajánlott földrészletet, ha az ajánlati ár a helyben kialakult piaci árat meghaladja.

  A földfelajánlással kapcsolatos döntés megalapozásához ezért el kell végeztetni az érintett ingatlan forgalmi értékbecslését. A felajánlás elfogadására vonatkozó döntés az értékbecslés elkészültét követően, az értékbecslésben rögzített érvényességi időn belül hozható meg. Az értékbecslésben megállapított forgalmi értéknél magasabb ellenértéket az adásvételi szerződésben megállapítani nem lehet. /Nfatv. 24. § (2)/

  Az ingatlan értékbecslésének – a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm.rendelet 4/A. §-ában meghatározott, az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői névjegyzékben az értékbecslési szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkező szakértővel történő – elkészíttetése iránt az NFK intézkedik. A szakértői vélemény elkészítésének díját minden esetben a kérelmezőnek kell viselnie, így akkor is, ha az ügylet a felajánlásra irányuló kérelmet benyújtó fél elállása következtében eredménytelenül zárul, ezért a szakértő az értékbecslés ellenértékét tartalmazó számlát közvetlenül a kérelmezőnek küldi meg.

  Amennyiben a felajánlásban megjelölt ajánlati ár az értékbecslés szerinti forgalmi értéket meghaladja, a felajánlást az NFK nem tudja elfogadni, ebben az esetben lehetőség van az NFK felhívása alapján az ajánlati ár módosítására. A kérelmező a felajánlásban közölt ajánlati árhoz kötve van, így amennyiben a forgalmi értékbecslés a kérelemmel érintett ingatlan forgalmi értékét az ajánlati árnál magasabb összegben állapítja meg, a vételár a felajánlásban ajánlati árként megjelölt összeg marad.

  A felajánlással kapcsolatos végső döntéshozatalra a szükséges dokumentumok benyújtását, valamint az értékbecslések elkészültét követően kerül sor. A döntés az NFK Elnökének hatáskörébe tartozik, amennyiben azonban a jogügylet tárgyát képező földrészlet vagy földrészletek együttes értéke a 100 millió forintot, avagy térmértéke a 100 hektárt eléri, a döntéshozatalra a Birtokpolitikai Tanács lesz jogosult. /Nfatv. 8. § (1) bek. e) pont/

  A döntésről a kérelmező(k) írásban, postai úton kap(nak) tájékoztatást.

  Kapcsolódó dokumentumok: