Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

A határozat véglegessége és a jogorvoslati lehetőség.


A határozat a közléssel válik véglegessé. A véglegessé vált határozat ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell a Hatósághoz (Nemzeti Földügyi Központ) benyújtani. 

A keresetlevél a jogi képviselő nélkül eljáró fél részéről a Hatóság honlapján elérhető, az erre rendszeresített nyomtatvány (https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303) használatával is benyújtható. Az E-ügyintézési tv. szerinti ügyfél és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve azt önként választók a keresetlevelet Hivatali Kapun keresztül (NFA KRID:223489318) nyújthatják be.

A Hatóság a keresetlevelet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszéknek. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdés c) pont alapján az illetékes törvényszék az, amelynek illetékességi területén a keresetet benyújtó felperes lakóhelye, tartózkodási helye (természetes személy esetén), vagy székhelye (jogi személy esetén) található. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jog alá esik.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs.