Vagyongazdálkodási Főosztály

Ingyenes ingatlan felajánlások

FőoldalFőosztályok Vagyongazdálkodási Főosztály Ügytípusok – Általános leírások Ingyenes ingatlan felajánlások

Ingyenes ingatlan felajánlások

Magántulajdonban lévő földrészletek Magyar Állam részére, ingyenesen történő felajánlása

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 24. § (1) bekezdése alapján a földrészlet tulajdonosa a Nemzeti Földügyi Központhoz (a továbbiakban: NFK)  intézett írásbeli nyilatkozattal ingyenesen vagy ellenérték megjelölésével felajánlhatja földrészletét a Magyar Állam javára.

A felajánlott ingatlan befogadására azon esetekben van jogszabályi lehetőség, ha a felajánlott ingatlan állami tulajdonba kerülése esetén a Nemzeti Földalap vagyoni körébe sorolható, illetve a felajánlás valóban ingyenesnek tekinthető.

Az Nfatv. 1. § (1) bekezdése definiálja az ezen körbe tartozó ingatlanokat, eszerint a Nemzeti Földalapba tartozik az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban

  • szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület vagy halastó művelési ágban nyilvántartott terület,
  • művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület (ide nem értve az Állami terület I; és Állami terület II.; és Állami terület III. megnevezésű művelés alóli kivett területet), amelyre az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, és az Országos Erdőállomány Adattárban foglaltak szerint elsődleges gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül;
  • művelés alól kivett területként nyilvántartott olyan terület, amely a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet mező-, erdőgazdasági tevékenységét szolgálja, vagy ahhoz szükséges;
  • művelés alól kivett, honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított területként nyilvántartott földrészlet.

 

Az Nfatv. 24. § 3) bekezdése kimondja: az (1) bekezdés szerinti ingyenes felajánlás esetén a földrészlet tulajdonjogának átruházása nem utasítható vissza, kivéve, ha az ingyenesen felajánlott ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy az ingatlan tulajdoni lapján nem szereplő, de a földrészlet természetbeni állapotával összefüggő, a mindenkori tulajdonos számára anyagi ráfordítást igénylő, vagy hatóság által véglegesen megállapított teherrel érintett.

Nem tekinthető ingyenes felajánlásnak a kérelem az alábbi esetekben:

  • a felajánlani kívánt ingatlanon teher (pl. földhasználati jog, haszonélvezeti jog, özvegyi jog, végrehajtási jog, jelzálogjog és ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom, telki szolgalmi jog, stb.) található;

 

  • a felajánlani kívánt ingatlan erdő művelési ágban nyilvántartott, azonban a területen a faállomány letermelésre került;

 

  • a felajánlani kívánt ingatlan természetbeni állapota eltér az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett művelési ágtól, és annak helyreállítása magas költségekkel jár (pl. hulladékkal szennyezett).

Amennyiben a bejegyzett teher a felajánló személy tulajdoni jogához kapcsolódik, a bejegyzett teher töröltetéséről a kérelmezőnek szükséges gondoskodnia, melyet az illetékes földhivatalnál tehet meg.

Magántulajdonban lévő földrészletekre vonatkozó felajánlások benyújtása:

Felajánlás az erre a célra kialakított formanyomtatványon nyújtható be, mely letölthető innen. (A DOKUMENTUMTÁR menüponton belül az INGYENES INGATLAN FELAJÁNLÁSOK almappából.) A kérelem érdemi elbírálásához szükséges a formanyomtatvány hiánytalan kitöltése és az abban foglalt mellékletek csatolása.

Az ingyenes ingatlan földfelajánlást az ingatlan tulajdonosa nyújthatja be Szervezetünk részére.

Amennyiben a kérelmező nevében képviseletre jogosult személy jár el (Ptk. 3:29-3:30. §, 6:11. §), a képviseleti jogot igazoló dokumentumot a vételi ajánlathoz csatolni kell az alábbiak szerint:

- jogi képviselő vagy egyéb meghatalmazott esetében írásba foglalt meghatalmazás,

- cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság esetén a gyámhatóság határozata a gondnok kirendeléséről,

- ha a jogi személy kérelmező törvényes képviseletét nem  az elektronikus cégnyilvántartásban nyilvántartott vezető tisztségviselő látja el, akkor kell a képviseletet biztosító dokumentum csatolása (a jogi személy létesítő okirata, szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata, vagy az eljárásra feljogosító egyedi aktus).

A földfelajánlással kapcsolatos kérelmet Szervezetünk részére postai úton, írásban (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) van lehetőség benyújtani az ingatlan adatainak pontos megjelölésével (település, helyrajzi szám, tulajdoni hányad), a kifejezetten erre a célra kialakított formanyomtatványon.

Az ingyenes földfelajánlással kapcsolatos döntés-előkészítési eljárás:

A döntés előkészítés során az NFK megvizsgálja, hogy a felajánlás elfogadása összhangban van-e a Nemzeti Földalap jogszabályban rögzített rendeltetésével, illetve a földrészlet állami tulajdonba kerülése esetén fennállnak-e a jogszabályban rögzített birtokpolitikai irányelvek szerinti hasznosítás feltételei.

A felajánlással kapcsolatos döntéshozatalra a szükséges dokumentumok benyújtását követően kerül sor. A döntés az NFK Elnökének hatáskörébe tartozik, amennyiben azonban a jogügylet tárgyát képező földrészlet vagy földrészletek együttes értéke a 100 millió forintot, avagy térmértéke a 100 hektárt eléri, a döntéshozatalra a Birtokpolitikai Tanács lesz jogosult. /Nfatv. 8. § (1) bek. e) pont/

A döntésről a kérelmező(k) írásban, postai úton kap(nak) tájékoztatást.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok: