Vagyongazdálkodási Főosztály

Tulajdonosi Hozzájárulás Iránti Kérelem

Főoldal • Tájékoztatók • Tulajdonos Hozzájárulás Iránti Kérelem

Tulajdonosi Hozzájárulás Iránti Kérelem

Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemhez szükséges dokumentumok és az eljárás menete

 

Kérelmet benyújtani elsősorban elektronikus úton (KÉR-en vagy cégkapun keresztül, ezek hiányában az ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu e-mail címen), elektronikus elérhetőség hiányában, illetve eredeti vázrajzok, szerződések megküldése esetén pedig postai úton lehetséges.

Amennyiben a kérelem hiányos, vagy annak tartalma egyértelműen nem állapítható meg, a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

 

A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell:

 • a kérelem tárgyának valamint a tevékenység/beruházás pontos megnevezése (azaz pontosan mihez kérik a tulajdonosi hozzájárulást);
 • a kérelemmel érintett ingatlan konkrét megjelölése (település, helyrajzi szám);
 • annak konkrét leírása, hogy a tevékenység/beruházás milyen módon és mértékben érinti az állami ingatlant.

 

A tulajdonosi hozzájárulás iráni kérelemhez minden esetben mellékelni kell:

 • amennyiben a kérelmező nem a saját nevében jár el, a részére adott meghatalmazást;
 • az érintett ingatlan vagyonkezelőjének/földhasználójának hozzájáruló nyilatkozatát;
 • a beruházásra vonatkozó tervdokumentációt;
 • az ügy jellegére tekintettel a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a tevékenység/beruházás során felmerülő összes költséget vállalja;
 • amennyiben rendelkezésre áll, a kapcsolódó hatósági engedélyeket.

 

I. Amennyiben a tevékenység/beruházás ingatlan-nyilvántartási változással jár, a fentieken túl az alábbi dokumentumokat is mellékelni szükséges:

 

 • az illetékes ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz és területkimutatás minimum 4 eredeti példányát – minden esetben postai úton, sk. vagyonrendezési osztályvezető megjelöléssel;
 • művelési ág váltás esetén vázrajz csak abban az esetben szükséges, ha nem az egész alrészlet művelési ága változik;
 • közcélú vezetékjog létesítése esetén, vázrajz becsatolása nem szükséges, tekintettel arra, hogy azt hatósági úton alapítják.

 

II. Amennyiben a beruházás erdő igénybevételével jár, a fentieken túl az alábbi dokumentumokat is szükséges megküldeni:

 

 • az illetékes erdészeti hatóság elvi engedélye;
 • az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulása (amennyiben az ingatlan természetvédelmi területet is érint)

 

 

III. Pályázattal érintett kérelmek esetén a fentieken túl csatolni szükséges:

 

 • a pályázati dokumentációt;
 • az NFK internetes honlapján közzétett, ezen eljárásokra vonatkozó adatlapot (Dokumentumtár/Egyéb dokumentumok/ Európai Uniós beruházás esetén a kérelmet kiegészítő formanyomtatvány).

 

IV. Értéknövelő beruházás kezdeményezésére vonatkozó kérelem esetén (melyet alapvetően a jogszerű földhasználó kezdeményezhet), a fentieken túl az alábbiakat szükséges csatolni:

 • az NFK internetes honlapján közzétett, ezen eljárásokra vonatkozó értéknövelő beruházás adatlapot (Dokumentumtár/Egyéb dokumentumok/Értéknövelő beruházási adatlap haszonbérlő esetére MINTA VAGY Értéknövelő beruházási adatlap vagyonkezelő esetére MINTA);
 • amennyiben a kérelem olyan ültetvénytelepítésre irányul, amellyel egyidejűleg aranykorona változás is megvalósul, a földhasználó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a felmerülő magasabb haszonbérleti/vagyonkezelői díj megfizetését vállalja.

 

A kérelem feldolgozása során az alábbi vizsgálatokat szükséges elvégezni:

 • a kérelem tartalmának valamint a csatolt mellékletek meglétének, ill. megfelelőségének ellenőrzése;
 • az érintett ingatlan tulajdoni lapján az NFK tulajdonosi joggyakorlóként be van-e jegyezve (A kérelem csak az NFK tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően bírálható el!);
 • az érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatainak ellenőrzése, és szükség esetén ennek rendezése;
 • térképmásolat vizsgálata;
 • a vagyonkezelő/földhasználó hozzájárulásának vizsgálata;
 • tervdokumentáció vizsgálata;
 • a beruházás hatásának vizsgálata a Magyar Állam érdekeinek szem előtt tartásával;
 • a vázrajz és terület-kimutatás tartalmi ellenőrzése;
 • a rendelkezésre álló hatósági engedélyek tartalmi vizsgálata;
 • helyszíni szemle lefolytatása (az ügy jellegétől függően).

 

Az esetleges hiánypótlás és a rendelkezésre álló dokumentumok feldolgozása után, a fenti vizsgálatok lefolytatását követően hoz döntést az NFK a kérelem ügyében.

A tulajdonosi hozzájárulás kiadása során az NFK a hatályos jogszabályok valamint belső eljárásrendek alapján jár el.

 


Kapcsolódó dokumentumok: