Főoldal GYIK • GYIK bejegyzés

GYIK az ellenérték fejében tett ingatlan felajánlásokhoz kapcsolódóan

Milyen formában nyújthatom be kérelmemet a Magyar Állam részére a tulajdonomban lévő ingatlan felajánlására vonatkozóan?


A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a földrészlet tulajdonosa az NFK-hoz intézett írásbeli nyilatkozattal ingyenesen vagy ellenérték megjelölésével felajánlhatja földrészletét a Magyar Állam javára.

A DOKUMENTUMTÁR menüponton belül elérhető Formanyomtatvány ellenérték fejében történő ingatlan felajánláshoz” megnevezésű dokumentumban feltüntetett adatok megadása és az ott szereplő nyilatkozatok megtételével nyújtható be a felajánlás.

Milyen dokumentumokat, nyilatkozatokat szükséges csatolni az ajánlat mellé?

A formanyomtatványban megnevezett dokumentumok/nyilatkozatok benyújtása kötelező, így különösen:

  • bejegyzett teher esetén a kérelmező és a jogosult együttes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ingatlan tehermentesítéséről legkésőbb a szerződés megkötéséig gondoskodnak;
  • harmadik fél által hasznosított földrészlet esetében a 30 napnál nem régebbi, közhiteles ingatlan-nyilvántartási földhasználati lap, a hasznosítási szerződés másolata, valamint a földhasználó kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adásvétel megvalósulása esetén a hasznosítási jogviszonyát fenn kívánja-e tartani, vagy hozzájárul a hasznosítási szerződés megszüntetéséhez.;
  • Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott terület esetében az érintett erdőrészlet(ek) 1 évnél nem régebbi erdőrészlet leíró lapjának, valamint 1 évnél nem régebbi üzemtervi térképének másolatát, továbbá a területileg illetékes állami erdőgazdálkodó elvi szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állami tulajdonba kerülő földrészlet vagyonkezelésbe vételét vállalja.

Hova és milyen módon tudom benyújtani felajánlási kérelmemet?

Postai úton be lehet nyújtani az NFK levélcímére:

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

A borítékra kérjük feltüntetni: „Ellenérték fejében történő felajánlás”

Továbbá személyesen az NFK ügyfélszolgálatán:

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

H-Cs 8:00-12:00 és 13:00-16:00

P 8:00-12:00

Mennyi ideig tart a beérkezett ajánlatok bírálata?

A benyújtott felajánlások feldolgozása a belső eljárásrendek és a hatályos jogszabályok alapján folyamatosan történik, a konkrét elbírálási idő nagymértékben függ az egyes ügyletek eltérő sajátosságaitól is. A benyújtott kérelmek elbírálására vonatkozóan nincs jogszabályban rögzített ügyintézési határidő.

A Magyar Állam részére történő felajánlás esetén ki viseli az eljárással kapcsolatos költségeket?

Az eljárás során keletkező költségek - az értékbecslési szakvélemény díja és a szerződéskötéssel kapcsolatban keletkező költségek - a kérelmezőt, vagyis az ingatlan felajánlóját/tulajdonosát terhelik. E költségek viseléséről a felajánlónak külön nyilatkoznia szükséges.

Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetében a társtulajdonosok nyújthatnak-e be közös ajánlatot a tulajdonukat képező földrészlet vonatkozásában?

A földrészlet tulajdonosa nyújthat be felajánlást a tulajdonát képező földrészlet tekintetében. Amennyiben a kérelem a felajánlással érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának nyilatkozatát tartalmazza a felajánlási szándékot illetően, úgy természetesen lehetőség van közös ajánlat benyújtására. Ebben az esetben célszerű kijelölni egy, a tulajdonosok által meghatalmazott, az ügylet során eljárásra jogosult kapcsolattartó személyt.

Amennyiben a kérelmező nevében képviseletre jogosult személy jár el (Ptk. 3:29-3:30. §, 6:11. §), a képviseleti jogot igazoló dokumentumot a vételi ajánlathoz csatolni kell az alábbiak szerint:

- jogi képviselő vagy egyéb meghatalmazott esetében írásba foglalt meghatalmazás,

- cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság esetén a gyámhatóság határozata a gondnok kirendeléséről,

- ha a jogi személy kérelmező törvényes képviseletét nem  az elektronikus cégnyilvántartásban nyilvántartott vezető tisztségviselő látja el, akkor kell a képviseletet biztosító dokumentum csatolása (a jogi személy létesítő okirata, szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata, vagy az eljárásra feljogosító egyedi aktus)

Mi a teendő abban az esetben, ha a felajánlani kívánt földrészlet tulajdonosa kiskorú?

Kiskorú személy nevében törvényes képviselője jogosult eljárni. A 14. életévét betöltött kiskorú a törvényes képviselőjének hozzájárulásával maga is tehet jognyilatkozatot, melynek érvényességéhez azonban a törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. A kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozata kizárólag a gyámhatóság jóváhagyásával érvényes a kiskorú ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy megterhelése esetén.

Mi a teendő abban az esetben, ha a felajánlott ingatlan tulajdoni lapján a felajánló tulajdoni hányadát érintően teher van bejegyezve?

Amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján teher (haszonélvezeti jog, özvegyi jog, használati jog, elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom) van bejegyezve, szükséges a kérelmező és a jogosult együttes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ingatlan tehermentesítéséről legkésőbb a szerződés megkötéséig gondoskodnak.